UBO-registerplicht

DGA’s en andere belanghebbenden : UBO-registratieplicht met ingang van 10 januari 2020!

Als u een Ultimate Beneficial Owner (UBO) bent van een juridische entiteit, zoals een bv, dan zullen vanaf 10 januari 2020 een aantal gegevens van u verplicht in het bij de Kamer van Koophandel in te richten UBO-register worden opgenomen. Deze gegevens kunnen door derden worden geraadpleegd. Reden: het tegenaan van witwassen en financieren van terrorisme of aanverwante delicten.

Dit is een ingrijpende wijziging ten opzichte van de huidige situatie, waarin de gegevens van UBO’s onzichtbaar zijn of kunnen worden gemaakt.

Wat is een UBO?

Een UBO is een natuurlijke persoon met de uiteindelijke eigendom of zeggenschap in een vennootschap of andere juridische entiteit. UBO is in ieder geval de natuurlijke persoon die een direct of indirect eigendoms- of zeggenschapsbelang van meer dan 25 procent in een juridische entiteit heeft.

Van elke juridische entiteit moet een UBO worden geregistreerd. Als er geen natuurlijke persoon te vinden is die aan de UBO-definitie voldoet, dan wordt een lid van het hoger leidinggevend personeel van de entiteit als UBO aangewezen. In het geval van een bv, nv, vereniging, of stichting bijvoorbeeld, is dat een statutaire bestuurder.

Wie moet registreren?

De registratieplicht rust op de eigenaar van de entiteit, bestuurders en degenen met de dagelijkse leiding en geldt alleen voor in Nederland opgerichte juridische entiteiten. Dit zijn:

BV’s, (niet beursgenoteerde) NV’s, stichtingen, verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid (formele vereniging) en informele verenigingen die een onderneming voeren, rederijen, maatschappen, VoF’s, commanditaire vennootschappen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, Europese economische samenwerkingsverbanden, Europese naamloze vennootschappen (SE’s) en Europese coöperatieve vennootschappen (SCE’s).

De registratieplicht geldt dus niet voor eenmanszaken en voorlopig ook niet voor het Fonds voor Gemene Rekening.

Voor buitenlandse ondernemingen en rechtspersonen geldt in Nederland geen UBO- registratieplicht. De verplichting geldt echter wel voor een onderneming die niet in Nederland is gevestigd maar toebehoort aan een in Nederland opgerichte juridische entiteit.

Meewerkverplichting

UBO’s  zijn verplicht zijn mee te werken aan de registratie van de juiste gegevens.

Welke gegevens worden openbaar?

De volgende zes UBO-gegevens zijn openbaar (voor eenieder) toegankelijk:

naam, geboortemaand en -jaar, woonstaat, nationaliteit en aard en omvang van het economische belang dat een UBO houdt. Overigens wordt niet de exacte omvang van het economisch belang geregistreerd, maar bandbreedtes van percentages: meer dan 25% tot 50%, 50% t/m 75% en 75% t/m 100%.

Niet openbare gegevens

Daarnaast moeten de volgende aanvullende informatie worden geregistreerd, die alleen in te zien is door bevoegde autoriteiten (zoals de Belastingdienst en het OM) en de Financiële inlichtingen eenheid:

geboortedag, -plaats, geboorteland, adres, BSN of TIN (buitenlands fiscaal identificatienummer) en een afschrift van documentatie voor de verificatie van de identiteit van de UBO en de aard en omvang van het economisch belang van de UBO.

Bepaalde gegevens kunnen voor het publiek worden afgeschermd, maar uitsluitend als het openbaar maken van deze gegevens de UBO blootstelt aan een onevenredig risico op onder andere fraude, ontvoering, chantage, geweld of bij minderjarigheid en handelingsonbekwaamheid van de UBO. De UBO moet daartoe een verzoek bij de Kamer van Koophandel indienen en aan te tonen dat sprake is van een zodanig risico.

Inwerkingtreding UBO- registratie

Uiterlijk op 10 januari 2020 moet het UBO-register operationeel zijn. De UBO-registratie vindt plaats op het moment van eerste inschrijving van een nieuwe registratieplichtige juridische entiteit in het Handelsregister. De UBO-registratie geldt als voorwaarde om een KvK-nummer te verkrijgen.

Bestaande registratieplichtige entiteiten hebben 18 maanden na de inwerkingtreding van de implementatiewet de tijd om de gegevens van hun UBO’s te registreren. Aangekondigd is dat de Kamer van Koophandel in de eerste 18 maanden na de inwerkingtreding gefaseerd alle registratieplichtige entiteiten zal aanschrijven om hun UBO’s te registreren.

Gevolgen van niet registreren

Op overtreding zijn strafrechtelijke en bestuursrechtelijke sancties gesteld. Bij niet voldoen aan de registratieplicht of de meewerkplicht, riskeert u een boete die tot € 20.750,- kan oplopen. Ook een taakstraf of hechtenis behoren tot de mogelijkheden.

Het is dus van belang dat elke onderneming en elke potentiële UBO nagaat of op hem een registratieplicht rust en zo ja, ook daadwerkelijk binnen de gestelde termijn van 18 maanden na invoering van het wetsvoorstel tot inschrijving van de UBO-informatie overgaat.

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025