Hoe samen wonen en bezit delen?

Kunnen we beter gaan samenwonen of trouwen? En als we trouwen, is het dan verstandig om huwelijkse voorwaarden op te stellen? In de blijdschap over het besluit om het leven te delen, wordt vaak vergeten dat het samen lief en leed delen ook financiële en fiscale consequenties heeft. Verdeelt uw inkomen evenredig ook als uw inbreng verschilt? Hoe verrekent u gezamenlijke investeringen, kosten en opbrengsten op de langere termijn en als het misloopt?

Huwelijkse voorwaarden 
Als u besluit om te trouwen of een partnerschap (geregistreerd partnerschap) aangaat, dan ontstaat automatisch een gemeenschap van goederen. In het Nederlands huwelijksvermogensrecht is algehele gemeenschap van goederen de standaard. Als u het niet anders regelt dan is met het voltrekken van het huwelijk het huidige en toekomstige bezit van u en uw echtgenoot automatisch een gezamenlijk bezit. Dit geldt overigens ook voor eventuele schulden.

Zowel bij trouwen als bij het registreren van een partnerschap zijn er diverse redenen om aanvullende afspraken te maken. Bij een huwelijk kunt u met behulp van huwelijkse voorwaarden het recht op inkomen en bezit regelen. In de huwelijkse voorwaarden kunt u bijvoorbeeld vastleggen hoe u uw vermogen wilt verdelen bij een eventuele echtscheiding.

Samenlevingscontract
Een samenlevingscontract of –overeenkomst stelt u op, indien u (nog) niet gehuwd bent , maar wel schriftelijke afspraken wilt maken over de wijze waarop u uw samenleving financieel wilt inrichten. U kunt hierin vastleggen hoe u uw vermogen wilt verdelen als u eventueel uit elkaar gaat. Ook kunt u hierin afspraken maken over andere zaken, zoals kinderen binnen de relatie. Het opstellen kan verplicht zijn voor het toekennen van een nabestaandenpensioen aan samenwonenden. U kunt in een samenlevingscontract ook afspraken maken over:

 • de financiële bijdrage in de kosten van elkaars levensonderhoud
 • de verdeling van de kosten van de huishouding
 • het gebruik van bankrekeningen
 • de verdeling van de bezittingen bij beëindiging van de relatie
 • afspraken over alles wat met de woning te maken heeft
 • de kinderen

Echtscheiding
Een echtscheiding heeft niet alleen emotionele maar ook financiële consequenties. Doorgaans nemen de praktische consequenties u vooral in beslag. De financiële en fiscale gevolgen van een echtscheiding zijn echter vaak ingrijpend. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de eigen woning en de hypotheekrente? Wij kunnen u begeleiden bij de financiële en fiscale aspecten - nu en later - waarbij u stil moet staan en soms actie in dient te ondernemen.

Overlijden
Een huwelijk eindigt niet alleen door echtscheiding, maar ook door overlijden. Wat tot dan toe gemeenschappelijk bezit van de partners was, wordt dan gedeeld en het deel van de overleden partner vormt de nalatenschap. Vandaar de directe relatie tussen de wijze waarop u de financiële kant van uw samenleving bij leven heeft geregeld en de wijze waarop u daarmee bij overlijden omgaat. Het maken van een testament gaat dan ook nogal eens samen met het maken van huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract.

Opstellen contracten
In de vorm van een samenlevingscontract/huwelijkse voorwaarden en een testament kunt u vastleggen hoe u uw vermogen wilt verdelen bij echtscheiding en overlijden. In uw testament kunt u vastleggen wie de voogdij zal krijgen over uw minderjarige kinderen en wie uw vermogen moet beheren tot uw erfgenamen er zelfstandig over mogen beschikken. Met behulp van verblijvingsbedingen in het samenlevingscontract kunt u regelen dat gemeenschappelijke bezittingen na het overlijden van een van de partners automatisch volledig aan de overgebleven partner toevallen. Bij het opstellen van het contract werken we nauw samen met een notaris.

Vragen die wij voor u kunnen beantwoorden:

 • Hoe wordt het vermogen tussen ouders en kinderen verdeeld?
 • Kunnen we beter gaan samenwonen of trouwen?
 • Hoe kunnen we de huwelijkse voorwaarden inrichten?
 • Is de bijdrage die ik betaal voor het onderhoud van mijn (stief)kinderen aftrekbaar?
 • Wat zijn de gevolgen van pensioenconversie of kan ik beter kiezen voor pensioenverevening?
 • Wat is de invloed van alimentatie op mijn fiscale inkomen ? 
 • Kan ik de alimentatie in mijn belastingopgave opvoeren als een aftrekpost?
 • Hoe kan ik de gedwongen verkoop van mijn woning belastingtechnisch handig regelen?
 • Wat zijn de fiscale gevolgen als ik de alimentatieverplichting afkoop? En in welke vorm dient deze afkoop plaats te vinden?
 • Moet ik mijn lijfrente ook delen met mijn (ex) echtgenoot?
 • Wat zijn de gevolgen voor onze levensverzekering nu wij uit elkaar gaan?

Diensten

 • advisering samenlevingsdocumenten (samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden)
 • opstellen samenlevingsdocumenten
 • herstructuren van het vermogen (scheiding en deling van vermogen)
 • berekenen van de contante waarde van toekomstige onderhoudsverplichtingen
 • beoordelen van het echtscheidingsconvenant op fiscale aspecten
 • fiscale begeleiding na echtscheiding

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025