Wat wil ik nalaten?

Wat u er wellicht ook van vindt, het is een zekerheid dat na uw overlijden de Belastingdienst langskomt en een percentage opeist. U kunt zich op dergelijke zekerheden in uw leven voorbereiden en ervoor zorgen dat uw kapitaal zoveel mogelijk ten goede komt aan uw nabestaanden of goede doelen. Ook kunt u bijvoorbeeld besluiten tot een eigen fonds.

Nalatenschapsplanning
Bij nalatenschapsplanning – vaak ook aangeduid als estate planning – staat overheveling van het vermogen aan de erfgenamen centraal. Het doel is om het vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen. Zo voorkomt u dat uw erfgenamen meer erfbelasting betalen dan noodzakelijk is. Naast belastingbesparing zult u bij leven de zeggenschap over uw vermogen willen houden en voorzieningen treffen voor uw levensgezel(len). Daarbij heeft u te maken met erfrecht, de Geefwet, huwelijksvermogensrecht erf- en schenkbelasting.

De organisatie van een nalatenschap is vrij complex. Er moet bijvoorbeeld tegelijkertijd rekening worden gehouden met het erf- en huwelijksvermogensrecht. Bovendien bestaat bij familiebedrijven naast de nalatenschap van het privévermogen ook nog de problematiek van de vererving van vennootschappen. Team Vervoort legt graag uit hoe uw nalatenschap kunt inrichten.

Estateplan
Met behulp van een estateplan werken we nader uit wie welk deel van uw vermogen verkrijgt, op welk moment die verkrijging plaatsvindt en wat dit betekent voor de erfbelasting. Zo kunt u maatregelen treffen die eraan bijdragen dat u zo min mogelijk erfbelasting verschuldigd bent.

Executeur
Een overlijden gaat gepaard met emoties. Als u vreest dat de afwikkeling van een nalatenschap onenigheid oplevert of zelf geen ruimte of mogelijkheden ziet om de afwikkeling van een testament te regelen, kunnen wij de rol van executeur vervullen. Dit betekent dat wij zorgen voor de juiste afwikkeling van de nalatenschap, zoals het opstellen van boedelbeschrijvingen, het uitkeren van legaten en eventueel het beheren van de nalatenschap. Voor de wijze waarop wij deze rol vervullen worden afzonderlijke afspraken gemaakt. Hierbij wordt rekening gehouden met de verhoudingen binnen uw familie.

Testament
In de vorm van een testament kunt u vastleggen hoe u uw vermogen wilt verdelen bij overlijden. Verder kunt in uw testament ook vastleggen wie uw testament gaat uitvoeren (executeur), wie voogdij zal krijgen over uw minderjarige kinderen en het bewind over het van u geërfde vermogen tot uw erfgenamen er zelfstandig over mogen beschikken.

Advisering en begeleiding
Indien gewenst, stellen wij in overleg met u, een advies op maat op en begeleiden wij het hele traject bij de notaris. Naast de advisering kunnen wij ook het opstellen van de notariële akte voor u begeleiden.

Fiscaal aantrekkelijk schenken
Diverse redenen kunnen u ertoe brengen om tijdens uw leven over te gaan tot overheveling van een deel van uw vermogen. U wilt bijvoorbeeld uw kinderen financieel helpen met de aankoop van een woning, een goed doel steunen en/of op toekomstige erfbelasting besparen. Dit overhevelen van vermogens tijdens leven wordt schenken genoemd. Wij kunnen u gericht adviseren over de voor u meest passende én fiscaal aantrekkelijke wijze.

Schenkingsplan
Als u een deel van u vermogen wil overhevelen, adviseren wij om een schenkingsplan op te stellen. Door dit tijdens uw leven op te stellen en in gang te zetten, kan geleidelijk vermogen worden overgeheveld naar de toekomstige erfgenamen (kinderen). Dit heeft meerdere voordelen. Als u bijvoorbeeld in plaats van één grote schenking gedurende een aantal jaren kleinere schenkingen verricht, maakt u optimaler gebruik van het 10%-tarief en is bij overlijden niet het 20%-tarief van toepassing op een groot deel van de verkrijging.

Goede doelen en mecenaat
Een fonds op naam is een schenking aan een goed doel, met een specifieke doelstelling. Het gaat doorgaans om een schenking van meestal enkele tienduizenden euro’s. Deze schenking kan eenmalig zijn of over een paar jaar worden uitgesmeerd. Een fonds op naam is een alternatief voor mensen die na hun overlijden een groot bedrag willen nalaten aan een goed doel. Het aantrekkelijke van een fonds op naam is dat je bij leven kunt bepalen wat met het geschonken bedrag gebeurt. De oprichter kan zo voor een groot aantal jaren de familienaam, naam van een overleden dierbare of de bedrijfsnaam aan een goed doel verbinden.

Vragen die wij kunnen beantwoorden:

 • Welk soort testament is in onze situatie het handigst?
 • Kunnen wij het beste tijdens onze leven schenken? En zo ja, hoe? 
 • Hoe wordt het vermogen tussen ouders en kinderen verdeeld?
 • Wat betekent uw overlijden financieel voor mijn nabestaanden?
 • Wat is bij overlijden van mijn man de positie van kinderen uit zijn eerdere huwelijk?
 • Kunnen kinderen direct hun kindsdeel opeisen en zorgen voor gedwongen verkoop van de woning?
 • Ik heb geen partner en kinderen. Wat gebeurt er met mijn vermogen als ik onverwachts overlijd? 
 • Is een tweetrapsmaking in mijn testament in mijn situatie aan te raden? 
 • Binnen hoeveel tijd moet ik aangifte erfbelasting doen?
 • Wat betekent de nieuwe regelgeving voor mijn testament en erfgenamen? 
 • Hoe voorkom ik dat bij overlijden mijn huidige nieuwe partner financieel afhankelijk wordt van de kinderen? 
 • Hoe kan ik een vruchtgebruiksituatie voorkomen? 
 • Hoe kan ik mijn testament zo opstellen dat de onmin in mijn familie niet verder escaleert? 
 • Welke gegevens moeten worden opgenomen in de aangifte erfbelasting?

Diensten

 • advies over het beheren van de nalatenschap
 • opstellen nalatenschapsplan (estate plan)
 • advies en opstellen van testament en andere contracten
 • advies over afwikkelen nalatenschap
 • executeur: realisatie afwikkeling nalatenschap
 • opstellen van boedelbeschrijvingen
 • uitkeren van legaten
 • aangifte erf- en schenkbelasting

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025