Team Vervoort wint hoger beroep Hof Den Bosch inzake easyJet Italië!

Het Gerechtshof in Den Bosch heeft in het vonnis van 18 januari 2019 de uitspraak van Rechtbank Zuid-West-Nederland van 21 september 2017 bevestigd. Italië is bevoegd om belasting te heffen, niet Nederland. Wat waren ook alweer de feiten?

De feiten

De belastingplichtige is woonachtig in Nederland en werkt als piloot bij easyJet. Hij verricht hiervoor zijn werkzaamheden in Italië nu hij aldaar gestationeerd is. Artikel 15 lid 3 – ook wel het pilotenartikel – uit het belastingverdrag Nederland – Italië is niet van toepassing. Voor de toepassing hiervan zou namelijk easyJet zelf in Italië gevestigd moeten zijn. Dat is niet het geval nu de werkelijke leiding van easyJet zich in het Verenigd Koningrijk bevindt. Het gevolg hiervan is dat het gewone arbeidsartikel (artikel 15 lid 1 en 2) van toepassing is met alle problemen van dien.

De hoofdregel is dan dat Nederland bevoegd is tenzij de dienstbetrekking in Italië wordt uitgeoefend. Hierop bestaat een uitzondering. Als deze uitzondering van toepassing is, dan mag Nederland belasting heffen over het inkomen. De uitzondering bestaat uit drie cumulatieve eisen, wordt er voldaan aan deze drie eisen dan komt Nederland het heffingsrecht toe. Deze eisen zijn:

  • Minder dan 183 dagen in Italië verblijven en
  • Het salaris wordt betaald door of namens een werkgever die geen inwoner is van Italië en
  • Het salaris komt niet ten laste van een vaste inrichting in Italië.

In onderhavige zaak is het volstrekt duidelijk dat de belastingplichtige minder dan 183 dagen in Italië is geweest. De vraag is dan ook: is er een Italiaanse werkgever en/of heeft easyJet een vaste inrichting in Italië?

De rechtbank (Zeeland-West Brabant) besloot eerder in 2017 dat easyJet een vaste inrichting heeft in Italië. Dit betekende dat de belastingplichtige over zijn salaris in Nederland geen belasting behoefde te betalen. Italië hield wel loonbelasting in.

De belastingdienst kon zich niet vinden in deze uitspraak en stelde hoger beroep in bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Team Vervoort stelde daarbij ook (incidenteel) hoger beroep in tegen de visie van de rechtbank dat er geen sprake was van een Italiaanse werkgever.

Uitspraak van het Gerechtshof

De uitspraak van het Gerechtshof bevestigt de visie van de Rechtbank dat easyJet een vaste inrichting heeft in Italië. Dit betekent dat Nederland een reductie dient te verlenen voor het Italiaanse inkomen.

Wel merkt het Hof op dat piloten in vergelijkbare situatie zich in een weinig benijdenswaardige positie bevinden. Immers het inkomen dat toe te rekenen is aan het werk dat niet in en boven Italië verricht wordt, is in principe in Nederland belast. Alleen omdat de inspecteur een tegemoetkoming verleent die inhoudt dat alle werkzaamheden worden geacht in Italië plaats te vinden, wordt de volledige vermindering van dubbele belasting toegekend. Het Hof schrijft in de uitspraak dat het probleem wordt veroorzaakt door Italië die de heffingsrechten uitoefent tot buiten de grenzen van het belastingverdrag. “In dat probleem en de door partijen benoemde moeizame bilaterale contacten tussen de belastingautoriteiten van Nederland en Italië kan echter in redelijkheid geen grond worden gevonden voor een alternatieve uitlegging van het verdrag” aldus het Hof in overweging 5.22.

Cassatie?

De belastingdienst heeft nu zes weken de tijd om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. Het Ministerie van Financiën is degene die deze beslissing zal nemen en vervolgens de procedure verder zal voeren. De termijn hiervoor verloopt op 1 maart 2019.

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025