Opleggen definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2021 met box 3 inkomen

In afwachting van de arresten van de Hoge Raad is het opleggen van definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2021 en 2022 met box 3-inkomen dat uit meer bestaat dan banktegoeden aangehouden. Doordat de uitspraak in de arresten later komt dan verwacht, moeten de aanslag voor 2021 vooruitlopend op de uitspraak definitief worden vastgesteld in verband met de verjaringstermijn voor het opleggen van een definitieve aanslag. Deze termijn verloopt op 31 december 2024.  Dit geldt niet als voor de betreffende aangifte uitstel is verleend. De termijn wordt dan verlengd met één jaar tot 31 december 2025.

De vervolgstappen voor deze doelgroep worden op dit moment in kaart gebracht. Dat schrijft staatssecretaris Van Rij van Financiën aan de Tweede Kamer. In deze brief gaat hij in op het toekomstige box 3-stelsel en de voorbereidingen van de Belastingdienst met betrekking tot de aankomende arresten van de Hoge Raad over het rechtsherstel box 3.

Voorbereidingen arrest Hoge Raad
Als de Hoge Raad de lijn van de conclusies van A-G Wattel en A-G Pauwels volgt, wordt belastingplichtigen via een digitaal standaardformulier de gelegenheid geboden om het werkelijk rendement aannemelijk te maken. Hierdoor kan de Belastingdienst het werkelijk rendement zoveel mogelijk uniform en geautomatiseerd registreren. De precieze vormgeving van het formulier is afhankelijk van de uitkomst van het arrest. Van belang is op welke wijze de Hoge Raad het werkelijke rendement definieert. Naar alle waarschijnlijk betreft dit ook de werkelijk gerealiseerde opbrengsten bij verkoop. Niet duidelijk is hoe de Hoge Raad aankijkt tegen niet gerealiseerde vermogensmutaties.

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025