Nederbelg

Door Belgische inkomsten partner geen voorkomingsaftrek voor Nederbelg

Wat waren de feiten?
Belanghebbende, X, en zijn partner, Y, wonen in België. X drijft een eenmanszaak in Nederland, waarvoor hij ook vanuit een v.i. in België werkzaamheden verricht. Y heeft slechts Belgische looninkomsten (€ 103.139). X en Y kiezen beide voor een behandeling als binnenlands belastingplichtige. In zijn IB-aangifte 2011 verzoekt X om een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Dit verzoek heeft betrekking op 10% van de aangegeven belastbare winst, omdat hij voor dat deel werkt vanuit de Belgische v.i. De inspecteur verrekent de aan België toerekenbare positieve inkomsten met de negatieve inkomsten uit de Belgische woning, zodat effectief geen aftrek wordt verleend. X gaat in cassatie en beroept zich op de jurisprudentie van het Hof van Justitie EU (‘Schumacker-doctrine’).

Arrest van de Hoge Raad
De Hoge Raad oordeelt dat er geen sprake is van een verboden discriminatie. Volgens de Hoge Raad moet namelijk rekening worden gehouden met het gezamenlijke inkomen van X en de partner met wie hij samenwoont, Y. Het in België verworven gezamenlijke inkomen is dan ook voldoende voor het in aanmerking nemen van de persoonlijke en gezinssituatie van X. Dat X en Y in België niet als samenwonend worden beschouwd doet hier verder niet aan af. De aanslag blijft in stand.

ECLI:NL:HR:2019:1722

 

 

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025