Einde rekening-courant schuld DGA?

Einde rekening-courant schuld dga

Prinsjesdag 2018. Een belangrijke maatregel stond echter abusievelijk niet in de Prinsjesdagstukken zelf, maar in de aanbiedingsbrief. De maatregel is van belang voor dga’s: zij moeten belasting gaan betalen over hun leningen (rekening-courant) bij de eigen BV. De regering wil hiermee belastinguitstel ontmoedigen.

Voorgestelde regeling

Deze houdt in dat, als de totale som van schulden van de ab-houder aan zijn eigen vennootschap meer dan € 500.000 bedraagt, het meerdere als inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking wordt genomen. Een aantal dga’s heeft leningen bij de BV. afgesloten om de eigen woning te financieren. Om hen tegemoet te komen wordt voor bestaande eigenwoningschulden aan de eigen vennootschap een overgangsmaatregel getroffen. Het wetsvoorstel zal begin 2019 aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Daaraan voorafgaand komt er nog een openbare consultatieronde. Inwerkingtreding van de regeling is voorzien op 1 januari 2022.

Periode tot 1 januari 2022

In individuele gevallen zal de regeling haast onvermijdelijk leiden tot liquiditeitsproblemen. De dga heeft echter ruim drie jaar de tijd om zijn schuld aan zijn vennootschap terug te brengen tot maximaal € 500.000.Een mogelijkheid om dit te doen is uitkeren van dividend. In 2019 bestaat nog de mogelijkheid om dit tegen het huidige box 2-tarief van 25% te doen. (In 2020 zal dit tarief worden verhoogd tot 27,3% en in 2021 tot 28,5%.)Met het dividend kan de dga vervolgens zijn schuld aan de vennootschap aflossen.

Ingrijpend

De regeling is door eigenlijk niemand voorzien en komt dus als het bekende een konijn uit de hoge hoed. Het effect van de regeling treft de dga hard. Wellicht zal het tijdens het wetgevingsproces nog mogelijk blijken de scherpen de regeling wat te verzachten. Vooralsnog is het voorstel echter een feit waar dia’s rekening mee moeten houden.

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025