Belastingvrij schenken voor de eigen woning

De Successiewet bevat een aantal vrijstellingen van schenkbelasting bij schenkingen aan kinderen (en anderen). Een daarvan betreft schenkingen ten behoeve van de eigen woning (in 2019: € 102.010).
Wanneer u hiervan gebruik wilt maken moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan, waarvan de belangrijkste zijn:

 • De persoon die de schenking ontvangt is op het moment van schenking tussen de 18 en 40 jaar oud.
 • Het bedrag wordt gebruikt voor:
  • de aankoop, verbetering of het onderhoud van een eigen woning;
  • het aflossen van de eigenwoningschuld;
  • de aflossing van de restschuld van een eerder verkochte eigen woning;
  • het afkoopbedrag van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.
 • U mag de schenking spreiden over drie opeenvolgende jaren.
 • U hebt niet eerder een ‘verhoogde vrijstelling’ (voor uw eigen woning of een dure studie of een belastingvrije schenking die u vrij mag besteden) gebruikt.

De mogelijkheid om een inhaalschenking te doen in de situaties dat in 2015 of 2016 een beroep was gedaan op de verhoogde vrijstelling voor een eigenwoningschenking is per 1 januari 2019 vervallen. Er bestaat nog wel een beperkte mogelijkheid om schenkingen die voor 2010 zijn gedaan tot een bepaald bedrag (2019: € 27.871) aan te vullen en zo nog enigszins te profiteren van de eenmalige schenkingsvrijstelling.

Onlangs heeft de Staatssecretaris bij beleidsbesluit de mogelijkheden om gebruik te maken van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning verruimd. De vrijstelling geldt ook:

 • op de dag waarop de begiftigde 40 jaar wordt;
 • als niet de begiftigde zelf aan de leeftijdseis van 18 tot 40 jaar voldoet, maar zijn fiscale partner wel;
 • voor de kwijtschelding van:
  • een (bestaande) eigenwoningschuld
  • een schuld die is aangegaan om een negatief vervreemdingssaldo te financieren
  • (onder voorwaarden) een schuldig gebleven koopsom na aanschaf van een eigen woning;
 • bij aanschaf van een woning tegen een prijs beneden de waarde in het economisch verkeer;
 • (onder voorwaarden) voor een schenking van een woning in het buitenland;
 • (onder voorwaarden) bij een hernieuwd beroep op de verhoogde vrijstelling als een eerdere schenking, waarbij een beroep is gedaan op de verhoogde vrijstelling, door het intreden van een ontbindende voorwaarde ongedaan is gemaakt;
 • als de schenking is gedaan vóór 1 januari 2017 onder een opschortende voorwaarde en de aan de schenking verbonden opschortende voorwaarde van besteding uiterlijk op 31 december 2019 wordt vervuld.

Een beroep op de verhoogde schenkingsvrijstellingen in de Successiewet blijft een ingewikkelde kwestie. Dit geldt met name voor de eigenwoningschenking. In een korte notitie gaan wij hierop nader in. Desgewenst zenden wij u deze notitie toe. Ook kunnen wij u nader adviseren.

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025