Aanvulling op het wetsvoorstel herziening box 3

Geen afwijkende behandeling aandelen familiebedrijven
Naar aanleiding van de staatssteunanalyse is de afwijkende behandeling van aandelen in familiebedrijven geschrapt in het geconsulteerde wetsvoorstel. Dit betekent dat de aandelen in familiebedrijven volgens de hoofdregel van vermogensaanwasbelasting in de heffing worden betrokken. Dit betreft dus belangen kleiner dan 5%. Belangen groter dan 5% worden fiscaal aangemerkt als een aanmerkelijk belang, dus opgenomen in box 2. Onroerende zaken en aandelen in startende ondernemingen blijven zoals voorgesteld belast via een vermogenswinstbelasting.

Onroerende zaken in box 3
Alle onroerende zaken die tot box 3 behoren worden volgens het aangepaste wetsvoorstel belast volgens de vermogenswinstbelasting. Het te belasten inkomen bestaat uit de reguliere voordelen en vervreemdingsvoordelen minus kosten. Als de onroerende zaak bij aanvang van het kalenderjaar 2027 al in bezit is, wordt de verkrijgingsprijs gesteld op de waarde in het economische verkeer aan het begin van 2027.

Uitvoeringstoets
Uit de voorlopige uitkomsten van de analyse van het uitgewerkte conceptwetsvoorstel blijkt dat het wetsvoorstel grote impact heeft op belastingplichtigen, en op de dienstverlening, het toezicht en de automatiseringssystemen van de Belastingdienst.

De staatssecretaris gaat op 18 april 2024 met de vaste commissie voor Financiën in debat over het conceptwetsvoorstel Wet werkelijk rendement box 3.

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025