Wat is een verantwoord salaris voor een DGA?

In Nederland geldt dat een DGA een ‘normaal’ salaris moet ontvangen. De wetgever gaat daarbij uit van een minimumbedrag en legt ook een verband met het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Een directeur-grootaandeelhouder die arbeid verricht voor zijn bv moet een loon uit de bv genieten. Het loon moet tenminste zijn het hoogste van:

  1. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  2. het loon van de meestverdienende ‘gewone’ werknemer van de BV of van een verbonden vennootschap;
  3. € 44.000. (tarief 2015).

Als het loon uitkomt op meer dan 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbe- trekking, dan mag dat laatste bedrag worden aangehouden, maar wel tenminste € 44.000. Deze ruimte wordt de doelmatigheidsmarge genoemd.

Een voorbeeld
Stel dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking € 100.000,-- is en het loon van de meest verdienende ‘gewone’ werknemer is € 120.000,--. Op basis van de doelmatigheidsmarge is het gebruikelijk loon dan tenminste € 75.000. De belastingplichtige (de bv) dient aan te kunnen tonen dat de meest verdiende werknemer specifieke deskundigheid bezit waardoor zijn loon hoger is dan dat van de DGA. Als het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 44.000,-- dan is het mogelijk om een lager loon dan € 44.000 vast te stellen. Wederom ligt de bewijslast bij de belastingplichtige (de bv).

2015
Specifiek voor 2015 geldt het volgende:

  • bestaande afspraken met de Belastingdienst over de hoogte van het loon worden opgezegd en zijn niet meer van toepassing met ingang van 2015.
  • het loon wordt tenminste gesteld op 75/70 van het loon voor het jaar 2013, indien dit   € 43.000 of hoger was (of, als in 2013 de gebruikelijkloonregeling niet juist was toegepast, had moeten zijn). Tegenbewijs is mogelijk om met toepassing van de gewone regels te komen tot een lager loon.

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025