Hoe kan ik mijn bv zonder fiscale consequenties opheffen?

Als DGA heb ik bij mijn bv respectievelijk een schuld inzake een hypotheek op mijn huis, een vordering uit rekening-courant en een pensioenvoorziening in eigen beheer. Mijn bv heeft echter onvoldoende in kas om het maandelijks pensioen aan mij uit te keren. De afdrachten loonheffing betaal ik uit mijn privémiddelen en het netto pensioen wordt bijgeschreven op de rekening-courant. Graag zou ik mijn bv willen liquideren zonder dat dit fiscale consequenties heeft. Ik heb geen privévermogen. Samen met mijn partner heb ik een huis en een 100% hypotheek. Wat is nodig om de bv te kunnen liquideren?

Beoordeling
Zodra de rekening-courant positie gelijk is aan de hypothecaire vordering kan een verzoek tot afzien van de pensioenrechten ('afstempelen') worden gedaan aan de belastingdienst. Fiscaal zou dat dan zonder gevolgen voor de inkomstenbelasting blijven. De pensioenreserve valt vrij, de hypothecaire geldlening en de rekening-courantvordering worden verrekend, waarna geen activa meer aanwezig zijn en pensioen niet meer kan worden uitgekeerd.
Deze situatie is gelijk aan de situatie, die zou zijn ontstaan als de DGA de geldlening aan de bv zou hebben afgelost, waarna de bv uit de liquide middelen de pensioenuitkeringen zou hebben gedaan. 
Na de afwikkeling van het pensioen kan de bv worden geliquideerd.

Let op: Geheel of gedeeltelijk afzien van pensioen is alleen mogelijk als de pensioenaanspraken niet voor verwezenlijking vatbaar zijn. Dit is het geval als er dwingende maatschappelijke redenen zijn om af te zien van pensioen. De inspecteur beoordeelt of daarvan sprake is conform het besluit van de 
staatssecretaris van 18 maart 2013 (BLKB 2013/27M).

Advies
Geadviseerd is om de bevoegde inspecteur te verzoeken om te beoordelen of deze casus binnen de voorwaarden van het besluit valt c.q. het pensioen voor afstempeling in aanmerking komt.

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025